Algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Advocatenkantoor De Leon.
 2. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7: 404, 7: 409 en 7: 422 lid 1 onder b van het Burgerlijk Wetboek uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Advocatenkantoor De Leon.
 3. Advocatenkantoor De Leon is een maatschap bestaande uit beroepsvennootschappen die voldoen aan de eisen die daaraan door de Nederlandse Orde van Advocaten wordt gesteld.
 4. Deze algemene voorwaarden strekken mede ten behoeve van bestuurders, alsmede degenen die voor de maatschap werkzaam zijn.
 5. Iedere aansprakelijkheid van Advocatenkantoor De Leon is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van een eventueel eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars is. Indien en voor zover, om welke reden dan ook, geen betaling plaatsvindt uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de declaratie(s) in de desbetreffende zaak.
 6. Advocatenkantoor De Leon zal bij het inschakelen van derden, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, tevoren overleggen met haar opdrachtgever, en in ieder geval bij de keuze van de derden de vereiste zorgvuldigheid betrachten. Advocatenkantoor De Leon is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. De opdrachtgever stemt ermee in dat Advocatenkantoor De Leon aansprakelijkheidsbeperkende bedingen van derden namens opdrachtgever aanvaardt.
 7. Advocatenkantoor De Leon zal haar werkzaamheden voor de opdrachtgever eerst aanvangen c.q. voortzetten nadat de opdrachtgever een voorschot zal hebben voldaan of in voorkomend geval, zekerheid zal hebben gesteld. De hoogte ervan zal door Advocatenkantoor De Leon in redelijkheid worden vastgesteld.
 8. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, wordt het honorarium dat de opdrachtgever aan Advocatenkantoor De Leon dient te voldoen, berekend op basis van het aantal bestede uren vermenigvuldigd met de door Advocatenkantoor De Leon jaarlijks vast te stellen uurtarieven en vermeerderd met de B.T.W.-kosten die Advocatenkantoor De Leon namens opdrachtgevers aan derden voldoet, separaat in rekening gebracht. Een percentage van 5% van het honorarium wordt in rekening gebracht ter dekking van alle algemene kantoorkosten. Onder algemene kantoorkosten vallen niet slechts kosten zoals papier, porti, telefoon, fax, kopieer en e-mailkosten, maar ook alle overige kosten die verband houden met de serviceverlening in een zaak, alsmede alle kosten die voortvloeien uit de Boekhoudverordening van de Orde van Advocaten.
 9. Advocatenkantoor De Leon zendt, tenzij anders onmiddellijk is overeengekomen, eenmaal per maand voor haar werkzaamheden een declaratie. Declaraties dienen binnen veertien dagen na de factuurdatum te zijn voldaan, bij gebreke waarvan de werkzaamheden zonder nadere aankondiging kunnen worden opgeschort en de wettelijke rente in rekening kan worden gebracht. Incassokosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 10. Advocatenkantoor De Leon zal er zoveel mogelijk voor zorgdragen dat gelden die door derden aan cliënt moeten worden betaald, dan wel door Advocatenkantoor De Leon moeten worden beheerd, worden gestort op een bankrekening van de stichting Stichting Derdengelden Advocatenkantoor De Leon, gevestigd te Utrecht, verder te noemen: “de Stichting”. Advocatenkantoor De Leon wordt door cliënt onherroeppelijk gemachtigd om tot verrekening van de bij de Stichting ten gunste van cliënt, dan wel aan deze gelieerde of met deze geassocieerde vennootschappen / rechtspersonen, beschikbare saldi en haar ten laste van cliënt en / of aan deze gelieerde of met deze geassocieerde vennootschappen / rechtspersonen openstaande declaraties over te gaan. In geval van betwisting van de verschuldigdheid, dan wel de hoogte, van een declaratie door cliënt en / of de aan hem gelieerde of met hem geassocieerde vennootschappen, is Advocatenkantoor De Leon en de Stichting gerechtigd tot verrekening van het onbetwiste gedeelte van de desbetreffende declaratie(s) en zijn Advocatenkantoor De Leon en de Stichting voorts gerechtigd voor het betwiste gedeelte van de declaratie(s) de betaling van gelden op te schorten.
 11. Advocatenkantoor De Leon zal bij beëindiging van de werkzaamheden voor de opdrachtgever de van deze opdrachtgever afkomstige stukken en eventuele gerechtelijke stukken per gewone post retourneren en het dossier archiveren. Advocatenkantoor De Leon behoudt zich het recht voor gearchiveerde dossiers met inachtneming van de daarvoor geldende regelingen 5 jaar na archivering te vernietigen. Processtukken in strafzaken ontvangen van een justitiële autoriteit worden onverwijld na beëindiging van de zaak hetzij aan die autoriteit geretourneerd, hetzij vernietigd.
 12. Advocatenkantoor De Leon is met inachtneming van de Verordening op de publiciteit van de Orde van Advocaten in het kader van de belangenbehartiging vrij zonder nader overleg met in achtneming van de privacy van de cliënt mee te werken aan publiciteit over een zaak. Ook na beëindiging van de zaak bestaat die vrijheid met dien verstande dat zulks zoveel mogelijk in overleg met de cliënt plaatsvindt. Voor zover medewerking wordt gegeven aan publiciteit zonder dat dit in het kader van belangenbehartiging plaatsvindt is Advocatenkantoor De Leon hierin vrij mits het belang van de cliënt niet wordt geschaad.
 13. Advocatenkantoor De Leon is indien noodzakelijk, vrij onderling vervangingsmogelijkheden voor het optreden in rechte te treffen.
 14. Advocatenkantoor De Leon legt de inhoud van een door een advocaat gevoerd telefoongesprek vast op een geluidsdrager.
 15. De rechtsverhouding tussen Advocatenkantoor De Leon en haar opdrachtgevers wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen die uit die rechtsverhouding zullen voortvloeien zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht.